Vyrobené © 2015
Vítame Vás na stránke našej firmy
Vedenie účtovníctva

* Vedenie jednoduchého účtovníctva pre malé a stredné účtovné jednotky.
* Vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné účtovné jednotky.
* Vedenie účtovníctva priebežne.
* Spracovanie účtovníctva aj spätne.
* Spracovanie riadnej účtovnej závierky.
* Spracovanie mimoriadnej účtovnej závierky.


Vedenie jednoduchého účtovníctva:

* Peňažný denník.
* Pokladničná kniha (v tuzemskej a cudzej mene).
* Knihy pohľadávok a záväzkov.
* Evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov.
* Evidencia hmotného majetku.
* Spracovanie knihy jázd.
* Spracovanie (riadnej, prípadne mimoriadnej) účtovnej závierky, výkazov k účtovnej 
   závierke.


Vedenie podvojného účtovníctva:

* Hlavná kniha.
* Evidencia pohľadávok a záväzkov.
* Evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov.
* Evidencia dlhodobého hmotného majetku.
* Spracovanie knihy jázd.
* Spracovanie (riadnej, prípadne mimoriadnej) účtovnej závierky, výkaz ziskov a strát.